zavřít× Tel. kontakt: +420 xxx xxx xxx
Cílem stránek je nabídnout auditorům bezpečnosti a dalším odborníkům na bezpečnost silničního provozu zdroj aktuálních poznatků a informací týkajících se provádění auditu bezpečnosti a dalších nástrojů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008.

Zdroje informací

Žádný auditor není schopen obsáhnout problematiku bezpečnosti silničního provozu a pozemních komunikací v celé její šíři. Zkoumání bezpečnosti je možné považovat za samostatnou vědeckou disciplínu, ve které se prolínají znalosti z mnoha oborů (např. z psychologie, sociologie, mechaniky, vlastností hmot, konstrukce staveb, dopravního inženýrství, fyziky, toxikologie, traumatologie, statistiky). Přes intenzivní výzkum a vývoj jsme stále poměrně daleko od přesného pochopení toho, jak a proč se nehody stávají a jak jim zabránit.

Základní studnicí informací nutných pro provádění auditu představují relevantní technické předpisy a podmínky ČSN a TP. Jelikož se problematika bezpečnosti rychle vyvíjí, nejsou všechny důležité poznatky v těchto předpisech postihnuty. Na tomto místě se vám pokusíme zprostředkovat informace, popř. uvést odkazy na jejich zdroje, které by pomohly tento deficit zmírnit. Texty ke stažení představují většinou články autorů z CDV, které vyšly v minulosti v odborných časopisech Dopravní inženýrství a Silniční obzor, popř. byly publikovány na webovém portálu Observatoře bezpečnosti.

Odborné texty