Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Jak se stát auditorem?

Pro obdržení povolení Ministerstva dopravy ČR k výkonu auditora bezpečnosti pozemních komunikací je nezbytné prokázat bezúhonnost a odbornou způsobilost. Rozsah odborné způsobilosti stanovuje zákon č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto:

 1. Odbornou způsobilost prokazuje žadatel
  1. absolvováním bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v oblasti technických věd a technologií nebo ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s prováděním auditu bezpečnosti pozemních komunikací,
  2. praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu v délce
   1. 3 roky, pokud absolvoval bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program,
   2. 4 roky, pokud absolvoval vyšší odborné vzdělání, nebo
   3. 5 let, pokud absolvoval střední vzdělání s maturitní zkouškou, a
  3. úspěšným složením zkoušky.
 2. Zkouška zahrnuje ověření znalostí potřebných pro provedení auditu v rozsahu podle § 18g odst. 7. Zkoušku skládá žadatel před komisí jmenovanou Ministerstvem dopravy. Komise musí být nejméně tříčlenná a mít lichý počet členů. Předsedou komise musí být zaměstnanec zařazený k výkonu práce v Ministerstvu dopravy. O výsledku zkoušky vyhotoví komise protokol, který její předseda předá bez zbytečného odkladu Ministerstvu dopravy a oznámí výsledky zkoušky žadateli.
 3. Skládat zkoušku může pouze žadatel, který absolvoval školení pro získání potřebných znalostí, dovedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací v rozsahu podle § 18g odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 4. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky, rozsah a obsah školení a obory související s auditem bezpečnosti pozemních komunikací.

Jednu ze základních podmínek tedy představuje absolvování akreditovaného školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Minimální rozsah školení činí 40 hodin.

Provádět audit bezpečnosti je možné pouze s povolením Ministerstva dopravy ČR. Toto povolení má platnost tři roky ode dne vydání. Prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti Auditora bezpečnosti pozemních komunikací podle § 18h zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vydává na základě absolvování pravidelného školení podle § 18j odst. 4 uvedeného zákona do konce třetího roku ode dne vydání povolení (nebo konání předchozího pravidelného školení). Pravidelné školení mohou provádět instituce, kterým byla Ministerstvem dopravy udělena akreditace k provozování této činnosti podle § 18l výše uvedeného zákona.

V současné době jsou držiteli akreditace na oba typy školení tyto instituce:

 
frantisek.vomacka@cdv.cz