Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Obecné pojmy

Aktivní chyby

Chybné jednání, jehož přímým důsledkem je dopravní nehoda.
active failure

Bezpečnost

OBECNĚ - Stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro referenční objekt a jeho zájmy. Referenční objekt bezpečnosti je takový, který vnímá určitou hrozbu jako hrozbu samotnému přežití jednotky (nebo jeho zájmů). Může se jednat stejně tak o jedince, sociální skupinu, stát nebo mezinárodní systém. V DOPRAVĚ chápeme bezpečnosti jako DOPRAVNÍ BEZPEČNOST, popř. BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU. Představuje jednu z vlastností dopravního systému. Může se jednat o bezpečnost celého systému na národní/regionální úrovni, nebo se může jednat o bezpečnost konkrétního úseku silnice, určité kategorie účastníků silničního provozu. Je ovlivňována managementem bezpečnosti silničního provozu - od aktivit MD, BESIP, podoby zákonů, činnosti policie, stavu technických předpisů, kvality dopravní výchovy, kvality silnic, celkové bezpečnostní kultury atd.) V závislosti na úhlu pohledu může mít koncept bezpečnosti různé konotace, např.:
 • Systém bez nehod (nebo zranění);
 • Absence rizika a nebezpečí, nebo takových faktorů, které způsobují či mohou způsobit škodu;
 • Postoj pracovníků k nebezpečnému jednání a podmínkám (bezpečnostní kultura);
 • Hodnota přijatelné úrovně rizika;
 • Proces identifikace rizik a management rizika;
 • Regulace ztrát z nehodovosti.
Často bývá zaměňována s NEHODOVOSTÍ. Bezpečnostní problém je možné definovat jako funkci expozice, rizika nehody a rizika zranění (I = E x A/E x I/A), kde I je počet zraněných účastníků silničního provozu, E je expozice, A/E je pravděpodobnost vzniku nehody a I/A je pravděpodobnost vzniku zranění při nehodě.
road safety, traffic safety, highway safety, security

Sociální bezpečnost

OBECNĚ - Bezpečnost v sociálním sektoru, kdy jsou hrozby namířeny proti společnosti, sociálním skupinám, jejich identitě. V DOPRAVĚ ji chápeme jako stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby plynoucí z možného vlivu utváření pozemní komunikace a jejího vybavení na vznik kriminálního chování vůči ostatním uživatelům.
Např. nevhodně osvětlený podchod pro chodce zvyšuje riziko napadení chodce.
social security

Subjektivní bezpečnost

Subjektivní vnímání bezpečnosti silničního provozu účastníky silničního provozu; týká se vnímání rizika naplnění hrozeb.
Může být hodnocena (měřena) nepřímo, např. pomocí rozhovorů, průzkumů. Určitá míra subjektivní nebezpečnosti je nutná pro udržení pozornosti a opatrnosti.
subjective safety, traffic threat

Dopravní konflikt

Konflikt je pozorovatelná situace, při které se k sobě dva nebo více účastníků silničního provozu přiblíží v prostoru a čase natolik, že hrozí riziko kolize, pokud se jejich pohyb nezmění.
conflict

Dopravní nehoda

Dle zákona č. 361/2000 Sb., je dopravní nehoda “událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.”
Obecně lze dopravní nehodu definovat jako událost, které se účastnilo nejméně jedno vozidlo, která se stalana veřejné pozemní komunikaci a při které došlo k následku na zdraví.
Dle ČSN 01 8500 je dopravní nehoda “Mimořádná událost, při níž vznikne újma na zdraví osob nebo škoda na věcech v přímé souvislosti s provozem dopravního prostředku nebo dopravního zařízení”.
Dopravní nehodu v současné době chápeme jako důsledek selhání celého dopravního systému. Představuje negativní ukazatel (výstup) chování (výkonu) dopravního systému. Je to převážně náhodná událost s mnohočetnými příčinami, které mohou být jak deterministické, tak stochastické povahy.
road accident, crash

Expozice

Míra vystavení se něčemu. V DOPRAVĚ chápeme expozici jako expozici riziku. Hodnota expozice je obvykle definována nějakým vyjádřením množství cestování, ať už vozidlem či pěšky.
exposure, exposure to risk

Havárie (nehoda jediného silničního vozidla)

Dopravní nehoda, při níž je ovlivněn pouze jeden účastník nehody, nedojde tedy ke kolizi s jiným účastníkem silničního provozu.
Jakákoliv nehoda se zraněním, jejímž účastníkem je jen jedno silniční vozidlo (EUROSTAT). Např. sjetí z vozovky, náraz do pevné překážky atd. Spolupůsobícím faktorem vzniku havárie může být např. nezvládnutí řízení vozidla. Dle metodického pokynu Policie je však havárie nehoda s účastí jen jednoho vozidla, při které nedošlo ke střetu s jiným účastníkem silničního provozu ani s pevnou překážkou. Pro potřeby analýz nehodovosti chápeme havárii jako jakoukoliv nehodu jediného silničního vozidla, bez ohledu na to, zda vyústila ve střet s pevnou překážkou či ne.
single road vehicle accident

Hmotná škoda

Újma vzniklá na vozidle nebo na jiném majetku při dopravní nehodě nebo v souvislosti s ní, jejíž výši stanoví odhadem příslušník Policie ČR, který dopravní nehodu objasňuje.
Zákon ukládá řidičům povinnost zavolat policisty jen k nehodám se zraněním, usmrcením a majetkovou škodou nad 100 tisíc korun.
property demage

Hrozba

Hrozba je primární, mimo nás nezávisle existující, vnější fenomén, který může nebo chce poškodit nějakou konkrétní chráněnou hodnotu. Závažnost hrozby je úměrná povaze hodnoty a toho, jak si danou hodnotu ceníme.
Hrozba může být jevem přírodním, definovaným fyzikálně – takovou hrozbu nazýváme hrozbou neintencionální (nezamýšlená, typicky přírodního původu). Zcela jiného původu je hrozba působená či zamýšlená činitelem nadaným vůlí, úmyslem (hrozba intencionální) – zamýšlí ji, připravuje, spouští či realizuje lidský jedinec nebo kolektivní aktér. V dopravě může neintencionální hrozbu představovat např. hrozba sesuvu půdy na komunikaci a intencionální hrozbu agresivní řidič snažící se ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
threat

Lehké zranění

Zranění jiné než těžké a to i tehdy, nedojde-li k pracovní neschopnosti.
Definice se v různých zemích liší, někdy je dána dobou pracovní neschopnosti, jindy nutností ošetření apod.
slight injury

Následky dopravní nehody

Škody na zdraví nebo na majetku následkem dopravní nehody.
consequences

Nebezpečí

OBECNĚ - Situace mající potenciál způsobit nepříznivé jevy, když je organismus, systém nebo (část) populace vystavena tomuto činiteli (OECD). Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví (ČSN EN 1070).
V silničním provozu tedy jakýkoliv faktor, který může spolupůsobit přo vzniku dopravní nehody.

Nehoda s osobními následky

Nehoda, při níž dojede k usmrcení nebo zranění účastníka silničního provozu.
taktéž označováno jako “osobní nehoda”. EUROSTAT uvádí tuto definici: “Jakákoliv nehoda týkající se nejméně jednoho pohybujícího se silničního vozidla na veřejné komunikaci nebo na soukromé silnici přístupné pro veřejnost, jejímž důsledkem je nejméně jedna zraněná nebo usmrcená osoba”.
accident with casualty, accidents with injuries

Prevence nehodovosti

Systematická snaha snižovat počet dopravních nehod.
různé typy opatření, informační a vzdělávací kampaně, programy pro nápravu řidičů, autoškolství. V ideálním případě je implementace preventivních opatření prováděna v rámci nějaké vize, strategie (např. švédská Vize 0 nebo holanský Systém udržitelné bezpečnosti.
prevention

Příčina dopravní nehody

Kombinace spolupůsobících faktorů vedoucí ke vzniku dopravní nehody.
Faktory vychází z interakce řidiče, vozidla a komunikace, v posledních letech se tato interakce rozšiřuje i o působení okolních účastníků provozu a okolí komunikace. V rámci systémového náhledu na dopravní nehody hraje roli také utváření managementu dopravního systému a prevence
contributory factors

Riziko

OBECNĚ - Riziko je pojem odvozený od hrozby, je její kvantifikací. Riziko vyjadřuje pravděpodobnost realizace (naplnění) destrukčního potenciálu hrozby (tedy možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne jev odlišný od žádoucího stavu). Riziko je odvozená závisle proměnná a dá se určit nebo odhadnout tzv. analýzou rizik. V DOPRAVĚ chápeme riziko jako pravděpodobnost být účastníkem dopravní nehody s osobními nebo hmotnými následky, popřípadě pravděpodobnost vzniku dopravní nehody. Často je do definice rizika zakomponována také závažnost následků. Důležitou roli hraje tzv. akceptování určité úrovně rizika.
Dle ČSN 73 6100-2 představuje riziko nevhodné uspořádání návrhových prvků na pozemní komunikaci nebo jiné faktory, které mohou vést ke vzniku dopravních nehod nebo zhoršit jejich následky. V oboru bezpečnosti silničního provozu se koncept rizika používá při kvantifikaci úrovně bezpečnosti vztažené k množství expozice, jako protiklad k absolutní úrovni bezpečnosti vyjádřené absolutním počtem nehod či následků. Existují různé druhy rizika - osobní, sociální, individuální, skupinové, objektivní, subjektivní, dobrovolné, nedobrovolné.
(safety) risk

Skryté chyby

Chyby obsažené (skryté) dlouhodobě v nějaké složce systému dopravní bezpečnosti. Mezi základní složky tohoto systému patří utváření systému, kontrola kvality, psychologické předpoklady, jednání v provozu, obranné mechanismy.
Příkladem skrytých chyb souvisejících s řetězcem událostí vedoucím ke vzniku nehody může být např.:
 • Utváření systému – nebezpečný směrový oblouk
 • Kontrola kvality – tento oblouk nebyl identifikován při provádění auditu/inspekci bezpečnosti
 • Psychologické předpoklady – unavený řidič
 • Jednání v provozu – mírné vychýlení vozidla z ideální stopy při průjezdu oblouku
 • Obranné mechanismy – neexistence zádržného systému
Při nepříznivé kombinaci skrytých a aktivních chyb dojde ke vzniku dopravní nehody
system failures

Socio-ekonomické ztráty z nehodovosti

Ztráty z dopravních nehod vzniklé společnosti a vyjádřené finančně.
Existují různé metody stanovení, např. metoda ochoty platit.
socio economic losses

Srážka

Dopravní nehoda s účastí více než jednoho účastníka silničního provozu.
Typ srážky - např. čelní, boční, zezadu.
collision

Těžké zranění

Těžká újma na zdraví podle zvláštního zákona. Evropská komise navrhuje jako těžké zranění při dopravní nehodě zranění klasifikované jako MAIS 3+.
dle paragrafu 18 zákona č. 140/9161 Sb., se těžkou újmou na zdraví rozumí jen vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví:
 1. a) zmrzačení,
 2. b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
 3. c) ochromení údu,
 4. d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
 5. e) poškození důležitého orgánu,
 6. f) zohyzdění,
 7. g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
 8. h) mučivé útrapy, nebo
 9. ch) delší dobu trvající porucha zdraví.
serious injury

Účastník silničního provozu

Účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích.
road user

Usmrcení

Osoba, která zemřela při dopravní nehodě nebo na následky způsobené dopravní nehodou, nejpozději však do 30 dnů po dopravní nehodě.
Z hlediska mezinárodních statistik je pro srovnávání využita hranice 30 dní. V ČR se dále uvádí hodnota usmrcených do 24 h od nehody.
fatality, road casualty

Zranitelný účastník silničního provozu

Účastníci silničního provozu, kteří jsou díky svým fyzickým/kognitivním vlastnostem, resp. díky typu použitého dopravního prostředku méně chránění a více zranitelní než řidiči a cestující v motorových vícestopých vozidlech.
taktéž nechráněný účastník silničního provozu. Z pohledu vozidla jsou to všichni, kteří nejsou chránění karosérií vozidla (chodci, cyklisté, motocyklisté). Z pohledu lidského těla jsou to starší lidé (nad 50 let jsou zranitelnější - stavba kostí, flexibilita, snížené vnímání – fyzická zranitelnost) a děti díky své nezkušenosti. Z pohledu rychlostí jsou to chodci a cyklisté.
vulnerable / unprotected road user

Management bezpečnosti pozemních komunikací

Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Audit bezpečnosti pozemních komunikací je systematická procedura, která vnáší do procesu dopravního plánování a projektování nejnovější znalosti o bezpečném utváření pozemních komunikací za účelem prevence vzniku dopravních nehod. Je to formální prověrka dopravních projektů, v jejímž rámci nezávislý a kvalifikovaný auditor vypracovává zprávu o bezpečnostních rizicích hodnoceného projektu a předkládá návrhy na jejich odstranění.
road safety audit (RSA)

Auditor bezpečnosti

Osoba s odpovídající kvalifikací, která absolvovala příslušná školení a úspěšně složila zkoušku před komisí. Odbornou způsobilost, rozsah a obsah školení a povinnosti auditora stanovují zákon č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb. Seznam auditorů je spravován Ministerstvem dopravy ČR.
road safety auditor

Bezpečnostní inspekce

Systematická prohlídka pozemní komunikace prováděná v dostatečných časových intervalech na ucelené síti pozemních komunikací za účelem identifikace rizikových míst a návrhu vhodných nápravných opatření.
road safety inspection (RSI)

Hodnocení dopadů na bezpečnost

Variantní analýza dopadů nové silniční infrastruktury nebo významných změn ve stávající síti na bezpečnost silničního provozu ovlivněné silniční sítě.
road safety impact assessment (RSIA)

Klasifikace vybraných úseků silniční sítě

Identifikace úseků na pozemních komunikacích TEN-T, jež jsou v provozu déle jak 3 roky a na nichž došlo k vysokému počtu nehod s usmrcením v poměru k intenzitám provozu a úseků, které mají potenciál pro zlepšení bezpečnosti a úsporu nákladů vzniklých v důsledku nehod
network safety management (NSM), classification of roads safety

Kolizní diagram

Schematické grafické znázornění nehodovosti lokality/úseku.
collision diagram

Kontrolní listy

Kontrolní listy jsou podpůrným nástrojem při provádění auditu/inspekce. Obsahují tematicky řazené okruhy otázek, jejichž zodpovězení pomáhá členům auditorského týmu identifikovat bezpečnostní rizika auditovaného projektu
check lists

Management bezpečnosti silničního provozu

Systém řízení/kontroly bezpečnosti silničního provozu v rámci dopravního systému.
management of road safety

Nápravné opatření

Opatření navržené s cílem odstranit spolupůsobící faktory vzniku nehod/rizik (související s utvářením pozemní komunikace a jejího okolí) , popřípadě snížit jejich potenciální následky.
road safety measure, corrective measure

Nástroje bezpečné infrastruktury

Během přípravy, výstavby a údržby pozemní komunikace se nabízí řada nástrojů, jejichž aplikace snižuje riziko vzniku dopravních nehod (popř. zmírňuje jejich následky) souvisejících s utvářením pozemní komunikace. K těmto nástrojům patří audit bezpečnosti, hodnocení vlivů na bezpečnost, bezpečnostní inspekce, identifikace a řešení rizikových lokalit, hloubková analýza dopravních nehod, řízení bezpečnosti celé sítě a sledování chování.
Tyto nástroje je možné rozdělit do dvou základních skupin: 1. Proaktivní nástroje – jejich cílem je odhalit rizika související se vznikem dopravních nehod před tím, než se na pozemní komunikaci objeví dopravní nehody a 2. Reaktivní nástroje – jejich cílem je odhalit rizika související se vznikem dopravních nehod pomocí analýzy dopravních nehod, které se na pozemní komunikaci vyskytly v minulosti.
infrastructure safety tools

Riziková lokalita

místo/úsek na pozemní komunikaci, kde je vyšší pravděpodobnost vzniku dopravních nehod (které se ale zatím nemusely stát)
hazardous road location

Kritická lokalita

Kritickými lokalitami dopravního systému jsou z pohledu bezpečnosti riziková a nehodová místa.
Místo/úsek s rizikovým či nehodovým potenciálem, ke změně stavu systému (vzniku rizikové či nehodové lokality) stačí pouze nepatrná změna stávajícího stavu.
critical spot

Nehodová lokalita

Místo nebo úsek pozemní komunikace splňující kritéria nehodové lokality.
Místo/úsek pozemní komunikace s koncentrací nehod se stejnou příčinou za určité časové období - ČSN 73 6100-2
black spot,

Odpouštějící pozemní komunikace

Odpouštějící pozemní komunikace mají za cíl minimalizovat následky případných dopravních nehod, zejména typu vyjetí vozidla mimo těleso komunikace. Jejich prioritou je snižovat následky nehod vzniklých chybováním řidičů, selháním vozidla nebo nevyhovujícím stavem vozovky.
Taktéž bývá používán termín “promíjející”.
forgiving roads

Prohlídky vybraných úseků silniční sítě

Analýza nehodovosti spojená s návrhem nápravných opatření (TEN-T).
road safety analyses

Řešení nehodových lokalit

Analýza nehodovosti spojená s návrhem nápravných opatření.
Taktéž bývá označováno jako sanace nehodových lokalit.
black spot analyses

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlitelnost pozemních komunikací je založena na myšlence důležitosti vlivu uspořádání komunikace na volbu rychlosti a dopravního chování (způsobu jízdy).
self-explaining roads

Speciální bezpečnostní inspekce

Bezpečnostní inspekce, která se zaměřuje na specifické či jednorázové záležitosti (tunel, stromořadí, konkrétní úsek komunikace, lokalita). Nemusí být prováděna periodicky.
road safety inspection (RSI)

Typ nehody

Zjednodušený popis charakteristických vlastností a okolností nehodového děje.
accident type

Typologie dopravních nehod

Zjednodušený systém třídění dopravních nehod podle jejich určitých vlastností a okolností majících zásadní vliv na jejich vznik.
accidents typology
 
frantisek.vomacka@cdv.cz