Jak se stát auditorem?

Pro obdržení povolení Ministerstva dopravy ČR k výkonu auditora bezpečnosti pozemních komunikací je nezbytné prokázat bezúhonnost a odbornou způsobilost. Rozsah odborné způsobilosti stanovuje zákon č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto:

 1. Odbornou způsobilost prokazuje žadatel
  1. absolvováním bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v oblasti technických věd a technologií nebo ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s prováděním auditu bezpečnosti pozemních komunikací,
  2. praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu v délce
   1. 3 roky, pokud absolvoval bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program,
   2. 4 roky, pokud absolvoval vyšší odborné vzdělání, nebo
   3. 5 let, pokud absolvoval střední vzdělání s maturitní zkouškou, a
  3. úspěšným složením zkoušky.
 2. Zkouška zahrnuje ověření znalostí potřebných pro provedení auditu v rozsahu podle § 18g odst. 7. Zkoušku skládá žadatel před komisí jmenovanou Ministerstvem dopravy. Komise musí být nejméně tříčlenná a mít lichý počet členů. Předsedou komise musí být zaměstnanec zařazený k výkonu práce v Ministerstvu dopravy. O výsledku zkoušky vyhotoví komise protokol, který její předseda předá bez zbytečného odkladu Ministerstvu dopravy a oznámí výsledky zkoušky žadateli.
 3. Skládat zkoušku může pouze žadatel, který absolvoval školení pro získání potřebných znalostí, dovedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací v rozsahu podle § 18g odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 4. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky, rozsah a obsah školení a obory související s auditem bezpečnosti pozemních komunikací.

Jednu ze základních podmínek tedy představuje absolvování akreditovaného školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Minimální rozsah školení činí 40 hodin.

Pokud vás zajímají typy otázek pro jednotlivé okruhy, je možné si je vyzkoušet zde.

Provádět audit bezpečnosti je možné pouze s povolením Ministerstva dopravy ČR. Toto povolení má platnost tři roky ode dne vydání. Prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti Auditora bezpečnosti pozemních komunikací podle § 18h zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vydává na základě absolvování pravidelného školení podle § 18j odst. 4 uvedeného zákona do konce třetího roku ode dne vydání povolení (nebo konání předchozího pravidelného školení). Pravidelné školení mohou provádět instituce, kterým byla Ministerstvem dopravy udělena akreditace k provozování této činnosti podle § 18l výše uvedeného zákona.

Uchazeči, kteří budou mít zájem o vydání povolení k provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací, si musí samostatně zažádat.
Na stránkách MD je vyvěšen formulář k přihlášení se na zkoušku (žádost ABPK), který je nutné odeslat na podatelnu MD.
Poté bude uchazeč vyzván k dostavení se ke zkoušce. (zdroj: MD)