Metodiky a kontrolní listy

Metodika prvotního hodnocení záměru stavby pozemní komunikace

Evropská směrnice 2008/96/ES zavedla nástroj RSIA (road safety impact assessment), který používá variantní analýzu dopadů nových pozemních komunikací nebo významných změn stávajících komunikací na bezpečnost ovlivněné silniční sítě, s cílem vybrat takovou variantu, která bude z hlediska bezpečnosti optimální.

Zákon č. 178/2022 Sb. uvádí RSIA pod názvem „prvotní hodnocení záměru“.

Tato metodika představuje možný a vhodný postup prvotního hodnocení záměru stavby pozemní komunikace. Pokud bude investor či správce pozemní komunikace postupovat podle uvedeného návodu, budou výsledky hodnocení naplňovat požadavky Zákona.

Metodiku je možné stáhnout zde.

Metodika představuje možný postup prvotního hodnocení záměru stavby pozemní komunikace, s využitím online výpočetní aplikace Obchvaty.

Metodiky a kontrolní listy

Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. zpracovalo v roce 2012 aktualizaci metodiky provádění auditu bezpečnosti. Metodika byla v prosinci 2012 schválena Ministerstvem dopravy ČR pod číslem jednacím 139/2012-520-TPV/1. Metodiku je možné stáhnout zde.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., zpracovalo také kontrolní listy. Pro fázi 1 auditu jsou ke stažení zde, pro fáze 2 - 4 zde. Kontrolní listy obsahují seznam otázek, které by při provádění auditu neměly být opomenuty. Jelikož žádný seznam nemůže obsáhnout všechny záležitosti, slouží tyto kontrolní listy zejména jako pomůcka pro kontrolu toho, zda nebyla při zpracovávání auditu vynechána nějaká zásadní problematika.

Metodiky a kontrolní listy

Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. zpracovalo v roce 2013 aktualizaci metodiky provádění bezpečnostní inspekce. Metodika byla v prosinci 2013 schválena Ministerstvem dopravy ČR pod číslem jednacím 121/2013-520-TPV/1. Metodiku je možné stáhnout zde.

Provádění prohlídek pozemních komunikací

Celý nástroj se dle českého právního řádu nazývá Uvádění vybraných úseků komunikací v Centrální evidenci PK a provádění prohlídek PK na těchto úsecích. V roce 2016 vydalo Centrum dopravního výzkumu metodiku, která byla schválená Ministerstvem dopravy pod číslem jednacím 121/2016-710-VV/1. Metodika je volně ke stažení zde.

Analýza nehodovosti vybraných úseků silnice TEN-T. Prohlídka (1x za 3 roky) je zaměřena především na posouzení dopadů stavebních, technických a provozních vlastností PK na bezpečnosti PK.

Zvyšování samovysvětlitelnosti pozemních komunikací

Jedním z opatření Národní strategie bezpečnosti silničního provozu je „postupná přestavba silniční sítě na principech samovysvětlující a odpouštějící komunikace“. Koncept samovysvětlující komunikace byl však doposud teoretický – neexistoval žádný návod jak měřit a hodnotit samovysvětlitelnost. To bylo motivem dvouletého výzkumného projektu SAMO, řešeného Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. Výsledná metodika poskytuje návod a nástroje k praktickému hodnocení a následnému zvyšování samovysvětlitelnosti, s využitím rychlostní konzistence (rozdílů rychlosti mezi přímými úseky a navazujícími směrovými oblouky) a z ní odvozené optimalizace (pomocí dopravního značení nebo změn směrového vedení). Autoři shromáždili data, vytvořili metodologii hodnocení a aplikovali ji na extravilánových úsecích silnic I. třídy. Doplňkem metodiky je i interaktivní mapa nejkritičtějších směrových oblouků. Postup, prezentovaný v metodice, bude v budoucnu možné adaptovat i na extravilánové komunikace nižších tříd.

Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., společně s Českým vysokým učením technickým v Praze, zpracovalo metodiku sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů, která byla v prosinci 2013 schválena Ministerstvem dopravy ČR pod číslem jednacím 110/2013-520-TPV/1. Metodika je k dispozici ke stažení zde. Metodika uvádí standardizovaný postup školení, sledování a vyhodnocování bezpečnosti silničního provozu na základě dopravních konfliktů. Text se skládá z teoretické a praktické části, včetně vzorových příkladů. Metodika představuje závěrečný výstup řešení tříletého výzkumného projektu KONFLIKT. Lze ji použít jako návod pro praktické využití, jak potvrdila i její první aplikace objednaná Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Web projektu obsahuje i další doplňující informace, vč. dvou webových aplikací, které lze použít jako interaktivní doplněk metodiky.

Manuál bezpečnosti dvoupruhových pozemních komunikací v extravilánu

Publikace byla zhotovena pro mezinárodní školení bezpečnostních auditorů a inspektorů v souladu se směrnicí EU 2008/98/EC. Tento manuál by měl sloužit jako pomůcka při školení bezpečnostních auditorů a inspektorů, s cílem poskytnout obecný evropský rámec pro provádění auditu a inspekce na pozemních komunikacích nižších kategorií v extravilánu. Měl by usnadnit možnost provádění auditů a inspekcí zahraničním expertům v ČR a naopak. Je vhodnou pomůckou pro doplnění některých informací potřebných pro auditory.

Manuál je volně ke stažení zde